Zásady ochrany osobních údajů

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. 

EN verze

My, Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. (dále také jen jako „my“ či také jako „PIA CZ“ či jako „Porsche Centrum“), jsme rádi za Váš zájem o naše produkty a služby. Ochranu Vašich osobních údajů bereme v Porsche Centru velice vážně a s nejvyšší důležitostí. Vaše osobní údaje budou zpracovány výlučně v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen jako „GDPR“). Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů Vás informujeme o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a o Vašich právech jakožto subjektu údajů v rámci využívání našich služeb. Další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů můžete nalézt v dalších zvláštních zásadách ochrany osobních údajů pro dané služby.

1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů či jiných zvláštních zásadách ochrany osobních údajů pro konkrétní služby uvedeno výslovně jinak, je správcem osobních údajů odpovídajícím za zpracování údajů ve smyslu platné legislativy na ochranu osobních údajů: 

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
IČO: 47124652
se sídlem Vrchlického 18/31, Košíře, 150 00 Praha 5
zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C/12339
telefon: +420 257 107 107
Email: gdpr@porsche.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek ohledně ochrany osobních údajů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete též našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je:

MOSS Advisory s.r.o.
IČO: 07070951
telefon: +420 257 107 107
Email: gdpr@porsche.cz

2. Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany údajů je ochrana osobních údajů. Osobními údaji rozumíme veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také jako „subjekt údajů“). Těmito informacemi jsou například jméno, příjmení, datum narození, doručovací údaje, emailová adresa nebo telefonní číslo, těmito údaji jsou však také další informace o Vás, které vyplývají z jednání s Vámi, a to zejména:

Údaje subjektů

Účely zpracování

Identifikační údaje (jako např. jméno a příjmení, akademický titul, datum narození)

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Kontaktní adresa

Plnění smluvního vztahu, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností


Telefonní číslo

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

Číslo účtu

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely

IČO, DIČ

Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

VIN a další informace o vozidle 

Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Plnění ostatních zákonných povinností

 

3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů

V následujících odstavcích naleznete přehled účelů, za kterými jsou Vaše osobní údaje zpracovány, a také právní základy zpracování osobních údajů. Za všech okolností zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s právními požadavky, a to i v případech, kdy je ve výjimečných konkrétních případech nutno použít jiný právní základ než ten, který je uveden níže. 

Poskytnutí osobních údajů může být v některých případech vyžadováno zákonem nebo smlouvou, v některých případech je dokonce poskytnutí osobních údajů nutné pro platné uzavření smlouvy. Vždy Vás upozorníme na případy, kdy jste povinen nám poskytnout osobní údaje a jaké následky má jejich neposkytnutí (například ztráta nároku nebo naše povinnost Vám neposkytnout požadovanou službu bez toho, aniž byste nám poskytli určité informace). 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 

 • Plnění smluvního vztahu (např. při uzavření smlouvy o koupi vozidla, rezervační smlouvy nebo budoucí kupní smlouvy na vozidlo, smlouvy o dílo, servisní smlouvy či smlouvy o zápůjčce vozidla)
 • Správa uživatelských účtů (např. při zadávání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na našich webových stránkách)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb (např. zasílání obchodních sdělení a nabídky výrobků a služeb prostřednictvím emailu, SMS, telefonního hovoru či prostřednictvím doručovatele poštovních služeb)
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci)

 

3.1 Plnění smluvního vztahu a předsmluvní opatření

Vaše osobní údaje zpracováváme v případech, kdy je to nezbytně nutné pro plnění smluvního vztahu, jehož smluvní stranou jste, nebo pro splnění předsmluvních opatření na základě Vašeho požadavku. Zpracování osobních údajů se řídí článkem 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR. Účely zpracování osobních údajů závisí na konkrétním smluvním vztahu, který je uzavřen, a zahrnuje například koupi osobního motorového vozidla, servisní smlouvy zahrnující přípravu a zpracovávání nabídek, podporu a služby. Více informací o účelech zpracování osobních údajů naleznete v příslušných smluvních dokumentech, které nutně nemusí být uzavírány za účelem ochrany osobních údajů. 

3.2 Splnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili právní povinnosti, které se na nás vztahují. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR. Povinnosti mohou například vyplývat z příslušných ustanovení předpisů obchodního, daňového, finančního, trestního práva nebo právních předpisů týkajících se praní špinavých peněz. Účely zpracování se pak liší v závislosti na odpovídajícím právním předpisu, obvykle zpracování osobních údajů slouží ke splnění kontrolních povinností státu či informačních povinností. 

3.3 Ochrana oprávněných zájmů

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem zajištění našich oprávněných zájmů, popřípadě oprávněných zájmů třetích stran, s výjimkou případů, kdy převáží ochrana Vašich práv v souladu s ochranou osobních údajů nad těmito zájmy. Zpracování údajů je v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů je prováděno pouze za následujícími účely nebo pro ochranu následujících zájmů:

 

 • Další vývoj produktů, služeb a nabídek podpory, stejně jako pro jiná opatření, která souvisí s kontrolou obchodních transakcí a procesů;
 • Zlepšování kvality produktů, minimalizace chyb a závad, mj. prostřednictvím analýzy údajů týkajících se vozidel a zpětné vazby zákazníků;
 • Zpracovávání údajů v centrální evidenci zákazníků a údajů platformy zákaznické péče, stejně tak pro upstream a downstream perspektivu systémů pro udržení zákazníků a pro prodejní účely;
 • Analýza potřeb zákazníků a jejich segmentace, např. pro kalkulaci a evaluaci podobností, preferencí a potenciálu zákazníka;
 • Vyřizování záruk a goodwill případů, vyřizování mimosmluvních poptávek a zájmů;
 • Risk management a koordinace úkonů pro stažení výrobků;
 • Zajištění právně vyhovujících opatření, prevence a ochrany před porušování zákonných povinností (zejména před pácháním trestných činů), prosazování a obrana proti právním nárokům, interní a externí opatření pro zajištění dodržování předpisů;
 • Ochrana majetkových práv mj. prostřednictvím kamerového systému a dalšími způsoby za účelem ochrany budov a prostor, a to v právně přípustném rámci;
 • Zajištění dostupnosti, provozu a zabezpečení technických systémů a také správy technických dat;
 • Odpovídání a vyhodnocování žádostí o kontakt a zpětná vazba

 

V případě, kdy zasíláme emaily zákazníkům anebo managementu, můžeme užívat komerčně dostupné technologie, jakými jsou měřící pixely (tzv. tracking pixels) nebo přesměrování skrze odkazy (tzv. click-through links). To nám umožňuje analyzovat které emaily a kolik emailů bylo doručeno  a/nebo odmítnuto a/nebo zobrazeno. Poslední zmiňované je činěno zejména s pomocí měřících pixelů. Použití metody měřících pixelů nebude možné v případě, že znemožníte zobrazování obrázků ve Vašem emailu. V takových případech se email nezobrazí celý (bez obrázku). I v tomto případě jsme však schopni trackovat, zda byl email otevřen, a to v případech, kdy kliknete na textový nebo grafický odkaz v emailu. Použitím odkazů nebo prokliků (tzv.  click-through links) odkazujících na konkrétní stránku, můžeme analyzovat, na které odkazy bylo kliknuto a vyvodit z toho, které se těší největšímu zájmu. V případě kliknutí na konkrétní odkaz, jste nejprve přesměrováni na náš samostatný  server za účelem analýzy a následně je vyvolána již samotná odkazovaná stránka. Na základě výsledků analýzy můžeme personalizovat emaily a vytvořit je tak více relevantní, zasílat je s více personalizovaným obsahem nebo naopak jejich odesílání zanechat. V případě, že nechcete, aby byly údaje sbírány a sledovány, neklikejte na textový nebo grafický odkaz v emailech.

3.4 Souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě odpovídajícího souhlasu. Zpracování údajů probíhá v souladu s článkem 6 odstavcem 1 písmeno a) GDPR. V případě, že udělujete souhlas, dáváte jej vždy ke konkrétnímu účelu, kdy účely zpracování jsou určeny obsahem Vašeho prohlášení v rámci souhlasu. Jakýkoliv Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to aniž by to mělo vliv na platnost předchozího zpracování osobních údajů, které proběhlo ještě před odvoláním Vašeho souhlasu.

V případě, že udělíte souhlas, pak na tomto právním základě mohou společnosti uvedené v prohlášení v rámci souhlasu používat údaje, a to například pro zajištění individuální zákaznické podpory nebo zákaznickou podporu potencionálních zákazníků, mohou Vás také za tímto účelem kontaktovat prostřednictvím Vámi uvedených komunikačních prostředků. Vaše údaje budou v tomto ohledu užívány tak, abychom Vám nabídli inspirující zkušenost se zákaznickou péčí značky Porsche a učinili komunikaci a interakci s Vámi co nejosobnější a nejrelevantnější, jak jen je to možné. Využití konkrétních dat závisí vždy na vztahu s konkrétním zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem a závisí zejména na tom, které údaje jste nám poskytli v rámci uskutečnění Vašich požadavků či na základě Vašich konzultací (např. v případě koupě nebo využití služeb produktů značky Porsche) a která jste nám poskytli (například Vaše osobní zájmy) při osobním návštěvě (např. v Porsche Centru).

Newslettery zasíláme elektronickými prostředky, a to jako obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některým zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), s Vaším souhlasem, který může být dát například při registraci na našich webových stránkách. Pokud je obsah newsletteru popsán nebo detailizován při registraci, jsme rozsahem vázáni a dáváte souhlas pouze v rozsahu uvedeném při registraci. Náš newsletter dále obsahuje informace o našich produktech, výrobcích, nabídkách, službách, propagačních akcích a o naší společnosti. Subjekt uvedený v registračním procesu je zodpovědný za zpracování Vašich údajů. Registrace je prováděna prostřednictvím tzv. double opt-in režimu (postup tzv. dvojitého potvrzení), což znamená, že po Vaší registraci obdržíte email, který Vás žádá o potvrzení této Vaší registrace. Tento krok činíme z důvodu zabránění zneužití Vaší emailové adresy. Registrace k odběru newsletterů jsou zaznamenávány námi, a to abychom mohli prokázat registrační proces a souhlas v něm obsažený v souladu s platnou legislativou. Logování při registraci a nezbytné zpracování osobních údajů vyplněných Vámi při registračním procesu je založeno na ochraně našich oprávněných zájmů v souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Svůj souhlas k odběru newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to například odhlášením z odběru newsletteru. Odkaz na odhlášení odběru newsletteru najdete na konci každého zasílaného newsletteru. 

3.5 Změna účelu zpracování

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje za jiným účelem, než je ten, pro který jsme je shromáždili, a to nad rámec odpovídajícího souhlasu nebo právní povinnosti, zohledníme v souladu s článkem 6 odstavcem 4 GDPR, slučitelnost/vhodnost původně daného účelu a nyní prováděného účelu, povahy osobních údajů, pravděpodobné důsledky dalšího zpracování pro Vás a záruky pro ochranu osobních dat.

3.6 Profilování

V souladu s článkem 22 GDPR nevykonáváme žádné rozhodnutí na základě automatizovaného zpracování nebo profilování. Profilování je prováděno pouze za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s výše uvedeným. 

4. Zdroje a kategorie údajů v případech shromažďování údajů třetími stranami

Zpracováváme také osobní údaje, které získáme od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů. Níže naleznete přehled odpovídajících zdrojů a kategorií údajů, které jsou získané z těchto zdrojů.

Společnosti holdingu Porsche AG, distribuční společnosti Porsche (zahrnující společnosti, které nabízejí a zajišťují služby v oblasti Porsche Connect a Smart Mobility), autorizovaní prodejci a servisní společnosti (zejména Porsche Centra a Porsche Servisní Centra).

Spolupracující partneři a poskytovatelé služeb, například v případě koupě, opravy nebo financování koupě. 

5. Příjemci osobních údajů

V rámci naší společnosti mají k údajům přístup pouze ty osoby, které potřebují osobní údaje pro uvedené účely. Vaše osobní údaje budou externím příjemcům předány pouze, pokud existuje zákonné povolení k tomu je poskytnout nebo pokud k tomu máme Váš souhlas. Níže naleznete přehled odpovídajících příjemců:

 

 • Pověření zpracovatelé: společnosti v rámci holdingu nebo poskytovatelé externích služeb, například v rámci technické infrastruktury a údržby, tito jsou pečlivě vybíráni a kontrolováni. Zpracovatelé mohou údaje užít pouze v souladu s našimi pokyny.
 • Orgány veřejné moci: úřady a státní instituce, jakými jsou např. daňové úřady, státní zástupce nebo soudy, kterým osobní údaje musíme poskytnout, např. za účelem splnění zákonných povinností nebo za účelem ochrany našich oprávněných zájmů.
 • Soukromé subjekty: společnosti v rámci holdingu, dealeři Porsche a servisní společnosti, spolupracující partneři) poskytovatelé služeb nebo pověřené osoby jakými jsou například Porsche Centra a Porsche Servisní Centra (kteří nejsou zpracovateli), financující banky, úvěrové společnosti nebo poskytovatelé přepravních služeb.

 

6. Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud jsou údaje předány subjektu sídlícím v nečlenském státu EU nebo pokud tento subjekt zpracovává údaje mimo členský stát EU, stát EHS nebo stát, který zaručuje obdobnou a odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise, zajistíme, aby před předáním těchto údajů bylo vše v souladu s platnými právními předpisy, které garantují stejnou nebo odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v závislosti na tom, o které údaje se jedná (například skrze dohodu o smluvních zárukách, oficiálně uznávané předpisy nebo zavazující interní ochranu na straně příjemce), nebo že jste dali souhlas k předání údajů.

Pokud jsou údaje předány v souladu s články 46, 47 nebo 49 odstavce 1, pododstavec 2 GDPR, můžete od nás obdržet kopii nebo odkaz na dostupnost záruk odpovídající úrovni ochrany osobních údajů v souvislosti s předáním údajů. 

7. Doba uchovávání, výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v případech, kdy je to dle zákona povoleno, a to pouze po dobu nezbytnou k dosažení zamýšlených účelů, a dále po dobu, dokud jste neodvolali svůj souhlas. V případě námitek proti zpracování osobních údajů vymažeme neprodleně Vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy je jejich další zpracování povoleno nebo vyžadováno právními předpisy. Také vymažeme Vaše osobní údaje v případě, že jsme povinni je vymazat z důvodů stanovených zákonem. Při uplatnění těchto obecných zásad obvykle vymažeme Vaše osobní údaje ihned:

 

 • poté co zákonné povolení pozbylo platnosti a žádný jiný právní základ/titul neexistuje (například doba uchovávání dle obchodního nebo daňového práva uplynula). V případě existence dalšího právního základu vymažeme údaje ihned poté, co další právní základy pozbydou platnosti.
 • v případě, že Vaše osobní údaje nejsou dále vyžadovány pro účely, které sledujeme a žádný jiný právní titul pro jejich použití neexistuje (například doby uchovávaní stanovené v rámci obchodního nebo daňového práva). Ve druhém případě, kdy neexistuje další právní základ, vymažeme vaše osobní údaje.

 

Uchováváme Vaše osobní údaje v souladu s účelem zpracování po následující dobu: 

Účel zpracování

Doba uchovávání

Plnění smluvního vztahu

Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

Správa uživatelských účtů 

Po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

Zasílání obchodních sdělení a nabídka výrobků a služeb

Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případě v souladu s platnou legislativou *

Účetní a daňové účely

Po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

Plnění ostatních zákonných povinností

Po dobu určenou zvláštními právními předpisy (po dobu 5/10 let)

 

8. Práva subjektů údajů

Právo na přístup: Máte právo obdržet informace týkající se Vašich osobních údajů, které jsou námi uchovávány.

Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů: Můžete požadovat opravu nepřesných nebo chybných osobních údajů, a pokud jsou splněny zákonné požadavky, tak i výmaz Vašich osobních údajů. 

Právo na omezení zpracování: Můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že je to v souladu s právními předpisy. 

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že jste nám poskytli údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, můžete, pokud je to v souladu se zákonem, požadovat, aby Vám byly všechny údaje zpřístupněny a předány, a to ve strukturovaném, běžném a mechanicky čitelném formátu nebo abychom je předali jinému zpracovateli.

Právo vznést námitku: Máte kdykoliv právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů založeném na ochraně oprávněných zájmů z důvodů vyplývajících z Vaší individuální situace. Pokud využijete svého práva na vznesení námitky, přestaneme zpracovávat Vaše údaje, ledaže prokážeme závažné důvody pro další zpracování osobních údajů, které převáží Vaše práva a zájmy. 

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu: V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoliv námitku. V případě, že využijete svého práva vznést námitku, přestaneme zpracovávat Vaše údaje k tomuto účelu. 

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Můžete také podat stížnost u odpovídajícího dozorového úřadu, pokud si myslíte, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá v souladu s právními předpisy. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, http://www.uoou.cz/, na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, Česká republika. 

Vaše spojení s námi a výkon Vašich práv: Bezplatně nás také můžete kontaktovat v případě, že máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a Vašich práv jako subjektů údajů. V případech stanovených GDPR Vám však můžeme uložit přiměřený poplatek na úhradu administrativních úkonů, které je nutno učinit za účelem poskytnutí Vám požadovaných informací nebo Vámi požadovaných úkonů. Kontaktujte nás, prosím, na gdpr@porsche.cz nebo písemně na uvedené adrese v článku 1. Ujistěte se, prosím, že dostatečně uvedete své osobní údaje, tak, abychom Vás mohli individuálně identifikovat. V případě odvolání Vašeho souhlasu si pak můžete zvolit způsob kontaktu, který jste využili pro jeho udělení.

9. Nabídky třetích stran

Služby jiných poskytovatelů služeb, na které odkazujeme, jsou poskytovány příslušnými třetími stranami. Nemáme žádný vliv na obsah a funkci těchto služeb, které jsou poskytovány třetími stranami a nejsme odpovědni za zpracování Vašich osobních údajů těmito třetími stranami. 

10. Datum účinnosti

Tyto zásady nahrazují všechny předchozí verze zásad o ochraně osobních údajů. Tato verze je platná a účinná od 28.12.2021.